ข่าวสาร

เชียงใหม่
วนัสนันท์

บ.สหฟาร์มเห็ด สนับสนุนเทศกาลกินเจ

ขอขอบคุณ คุณเรไร พร้อมคณะศทภ.1 และ บ.สหฟาร์มเห็ด 

ที่นำเข็มทองและออรินจิ มาร่วมสนับสนุนเทศกาลกินเจเจ้า