บริษัท เชียงใหม่วนัสนันท์ จำกัด

บริษัทแปรรูปผลิตผลทางการเกษตภาคเหนือ และอาหารพื้นเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับแห่งหนึ่งของประเทศไทย

แผนที่สาขา